Language :  
 
บริการของเรา

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
วีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
 
สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของ WorldED มีบริการช่วยรับทำวีซ่าและขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบเอกสารขอวีซ่าซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์(ในบางกรณี) และดำเนินการด้วยความรอบครอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่านิวซีแลนด์ ของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์อีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของเรา
 
สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรทำงานและเรียน หลักสูตรวิชาชีพ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท  จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน (Student Visa) วีซ่านักเรียนอนุญาตให้นักเรียนทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเวลาเรียน และไม่จำกัดชั่วโมงการทำงานในช่วงปิดภาคเรียน  ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเรียนภาคฤดูร้อนที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4 อาทิตย์
 
เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
 1. หนังสือเดินทาง(Passport): ที่มีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหู และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 3. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็น
 4. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็น
 5. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter): ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 6. Bank Statement
 7. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์: ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า(ถ้ามี)
 8. แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศนิวซีแลนด์ (INZ 1012) (http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/1939D919-202D-4388-83C3-C934016C3BB9/0/INZ1012.pdf)
 9. แบบฟอร์มใบรับรองสถานภาพทางการเงิน  Financial Undertaking for a Student  (INZ1014)(http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/51B5DC1B-622B-4799-A91E-A3C23AB1CFE2/0/INZ1014March2012.pdf)
          หากระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 36 สัปดาห์ ต้องมีอย่างน้อย 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน
         หากระยะเวลาเรียนมากกว่า 36 สัปดาห์ ต้องมีอย่างน้อย 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อปี
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ สั่งจ่าย สถานทูตนิวซีแลนด์ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)”
 2. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 3. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
 4. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรม (ใบรับรองความประพฤติ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ใบตรวจสุขภาพ  (INZ1096)  และแบบฟอร์มสุขภาพทั่วไป (General  Medical Certificate INZ1007)  (กรณีต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนานเกินกว่า 6 เดือน) ใบเอ็กซ์เรย์ควรมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และต้องกรอกโดยแพทย์ที่ทางสำนักงานฯรับรอง (INZ Panel doctor)
 5. รายชื่อสถานพยาบาลที่มีแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยทางสำนักงานฯมีดังต่อไปนี้
*กรุงเทพฯ
     โกลโบลด็อกเตอร์คลินิก (Global Doctor)
     โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ คราวน์ พลาซ่า ชั้น G ช๊อป 4
     เลขที่ 981 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
     โทร: (+662) 236 8444           แฟกซ์: (+662) 236 8445
     เว็บไซด์ : http://www.globaldoctorclinic.com
 
     โรงพยาบาลบางกอกเนิสซิ่งโฮม (Bangkok Nursing Home Hospital)
     9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
     โทร   :  (+662) 686-2700       แฟกซ์ : (+662) 632-0577-79
     เว็บไซด์ : http://www.BNHhospital.com
 
     โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
     33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
     โทร : (+66) 2667 1000           แฟกซ์ : (+66) 2667 2525 
     เว็บไซด์ : http://www.bumrungrad.com

     โรงพยาบาลสมิติเวช
     สุขุมวิท 133 สุขุมวิท 49, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110
     โทร : (+66) 2711-8000               แฟกซ์ : (+66) 2391-1290
     เว็บไซด์ : http://www.samitivejhospitals.com/Sukhumvit/th
 
*เชียงใหม่
     สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Special Medical Service Centre)
     ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     110/392 อาคารศรีพัฒน์ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 50200
     โทร : (+66) 5394 6700                   แฟกซ์ : (+66) 5394 6511
     เว็บไซด์ : http://sriphat.med.cmu.ac.th/container/

*ขอนแก่น
     โรงพยาบาลศรีนครินทร์
     123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
     โทร :  (+66) 43 348 393                      แฟกซ์ : (+66) 43 348 393
     เว็บไซด์ : http://hospital.md.kku.ac.th

     โรงพยาบาลขอนแก่นราม
     193 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
     โทร : (+66) 4333-3800                       แฟกซ์ : (+66) 4333-3899
     เว็บไซด์ : http://www.khonkaenram.com
 1. กรณีมีผู้สนับสนุน หรือ ผู้ค้ำประกัน
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือ Bank statement ของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี ( รวมโบนัส ) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน/ห้างร้านเท่านั้น ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ
เงื่อนไขเบื้องต้นของ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์
 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
 • ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study) แต่มีข้อยกเว้นในบางหลักสูตรที่นักเรียนสามารถเรียนแบบ Part time ได้
 • อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
 • หากต้องการทำงานจะต้องผ่านเกณฑ์ที่ทางสถานทูตกำหนดไว้ และขอเปลี่ยนเงื่อนไขของวีซ่าก่อน ซึ่งสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
วิธีการยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
ศูนย์รับใบสมัครขอวีซ่านิวซีแลนด์
     140/41 (19ดี) อาคารไอทีเอฟ ชั้น 19 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10550
     โทรศัพท์: +66 2 236 7138    
     อีเมล    : ttsbangkoknz@ttsvisas.com
     เว็ปไซต์ : https://www.ttsnzvisa.com
 
เวลาทำการ
เวลาทำการ                  : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น.
การติดต่อทางโทรศัพท์  : จันทร์ ถึง ศุกร์ 8.30-16.00 น. การพิจารณาใบสมัครvisa นิวซีแลนด์
 
ระยะเวลาพิจารณา
ตรวจสอบจากได้จากเว็ปไซต์ของTTS หรือที่ (https://www.ttsnzvisa.com)
เว็ปไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพฯ (http://www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/)
 
อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า
โดย การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) เป็นเงินสด แบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม TT Aviation Co. ltd. เท่านั้นหรือโอนเข้าบัญชี

Bank Name        : Kasikorn Bank
Account Type     : Saving
Account Name    : TT Aviation Co. ltd.
Account Number : 7892 274 392
Branch               : Silom
 
ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่านักเรียน  (Visa Fee $225) 7,100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,120 บาท (โดยประมาณ)
 
ศูนย์ยื่นขอวีซ่านิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย บริษัท New Zealand Visa Application Centre
Office     : BANGKOK
Website  : http://www.ttsnzvisa.com
Email     : ttsbangkoknz@ttsvisas.com
Postal Address : New Zealand Visa Application Centre
140/41 (19D) ITF Tower  19th Floor  Silom Road,
Bangrak Bangkok 10500 THAILAND
โทร (662) 236 7138
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.30 - 16.00
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศนิวซีแลนด์
1. ตัวอย่างรูปถ่าย: 35 x 45 มม. จำนวน 1 ใบถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้องสถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งนักเรียนจะต้องถ่ายรูปใหม่
       - พื้นหลังควรเป็นสีขาว
       - รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง
       - กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
       - รูปถ่ายต้องมีขนาด 3.5ซ.ม.x4.5ซ.ม.(กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว)
       - รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนา ของชาตินั้นๆ

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่เรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการมิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมใบคำร้องและเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่านในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้องทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11
โทร 02 160 3434 หรือ 090 665 9331

    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.