Language :  
 
บริการของเรา

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

ข้อมูลวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา 
 
สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าทำงานพร้อมเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าแคนาดาประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของWorldEDมีบริการช่วยขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าขอวีซ่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบรวมเอกสารในการขอวีซ่า ซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์วีซ่า(ในบางกรณี) และดำเนินการขอวีซ่าด้วยความรอบคอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าแคนาดาของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าแคนาดาอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีแก่นักเรียนและผู้ปกครองของเรา

               สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อในประเทศแคนาดา เป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือนจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียน (Student Visa) ในกรณีของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ เป็นระยะเวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ6 เดือน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยว (TouristVisa)
 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง (Passport): ที่มีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 2. จดหมายตอบรับจางทางสถาบันการศึกษา (Letter of Acceptance: LOA)
 3. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline (IMM1294E): กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น(กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM1294E.PDF)
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline(IMM5645E): กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษา และการทำงาน เป็นต้น (กรอกแบบฟอร์ม ที่http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.PDF)
 5. รูปถ่าย 4 ใบ: ขนาด3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหูและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 6. ใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ: เพื่อยืนยันว่าท่านไม่มีประวัติอาชญากรรม
 7. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 8. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate) : ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 9. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter) : ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว

สำหรับผู้เป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)

 1. Book bank ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์: ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน, กรมธรรม์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ใบหุ้น, กองทุนรวม ฯลฯ (ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองฐานะการเงิน (Bank guarantee): ระบุชื่อผู้สมัครขอวีซ่า และชื่อผู้เป็นสปอนเซอร์
 4. ใบรับรองการทำงานหรือ ใบจดทะเบียนทางการค้า / หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์: เพื่อแสดงแหล่งที่มาทางการเงินในบัญชี
 5. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน (Cover Letter): เพื่อแสดงความยินยอมและความประสงค์ที่ผู้เป็นสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศแคนาดา พร้อมลายเซ็น (ทาง WorldED จะช่วยเขียนให้)

ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่านักเรียน

 1. ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า (Visa Fee) 4,000 บาท
 2. Cashier’sChequeสั่งจ่าย “Embassy of Canada” (ค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค 20 บาท)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,020 บาท (โดยประมาณ)


ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่า

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline (IMM1294E)&(IMM5645E): สำหรับผู้ขอวีซ่าวีซ่านักเรียน

 • กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่าเช่น  ประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้นรวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครองและข้อมูลพี่น้องซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.cic.gc.ca
 • หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นใบConfirmation เพื่อยื่นเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปที่สถานทูตแคนาดาเจ้าหน้าที่สถานทูตจะใช้ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มวีซ่าOnline(IMM1294E)&(IMM5645E)ในการดำเนินการพิจารณาให้วีซ่า
 • เพื่อง่ายแก่พิจารณาการให้วีซ่านักเรียนจะต้องตอบคำถามในใบคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงหากไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลทำให้ดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้

3. นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานทูตแคนาดา ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • ที่ตั้งของ สถานทูตแคนาดา อยู่ชั้น 15 อาคารอับดุลราหิม 990 ถนนพระราม4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • สามารถยื่นเอกสารขอวีซ่า ได้ตั้งแต่เวลา7.30 – 10.00 น. (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
 • เบอร์โทร.0-2636-0540-9, โทรสาร 02-2636-0566

4. หลังจากยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดระบุวันที่ให้มาฟังผลวีซ่าประมาณ7วัน นับจากวันที่ยื่น และรับเอกสารคืนทั้งหมดจะเหลือเฉพาะหนังสือเดินทาง(Passport)เท่านั้นที่สถานทูตจะเก็บไว้ประทับหน้าวีซ่า

 • เจ้าหน้าที่สถานทูตแคนาดาจะใช้ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7วันและอาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา หรือ ขอเอกสารด้านการเงินเพิ่มเติม หรือนัดมาสัมภาษณ์ภายหลังที่สถานทูต และอาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี

5. หลังจากที่วีซ่าได้ผ่านการพิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มสำหรับการตรวจสุขภาพ (medical form) พร้อมข้อมูลของแพทย์ที่สถานทูตรับรองซึ่งนักเรียนควรตรวจสุขภาพทันทีหลังจากรู้ผลวีซ่าแล้ว

    รายชื่อแพทย์ที่สถานทูตแคนาดารับรอง

 1. นายแพทย์ปีเตอร์ จี.โคเมอร์  บางกอกเนอสซึ่งโฮม ถนนคอนแวนต์ กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-233-2610
 2. นายแพทย์ฟิลิปป์ ซี พลางกูร พี.เอส.อี. คลินิก 3 / 4 ถนนนเรศ กรุงเทพ ฯ โทร.02-236-1389, 02-236-1489
 3. นายแพทย์ กัลวา ซิงห์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ฯ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โทร. 02-318-0066
 4. นายแพทย์จรัส และแพทย์หญิงวรรณจันทร์พิมพ์พิไล คลีนิควรรณจันทร์-จรัส 82/1 ถนนชัยภูมิ ตรงข้ามตลาดสมเพชรเชียงใหม่ โทร. (053) 252-500
 • ค่าใช้จ่ายในการควรตรวจสุขภาพประมาณ 3,000 – 4,000 บาท
 • ผลการตรวจสุขภาพจะถูกส่งไปที่ประเทศสิงค์โปร เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดและรับรอง และผลจะถูกส่งกลับมาที่สถานทูตแคนาดาที่ประเทศไทย
 • ในกรณีเร่งด่วน ควรแจ้งแพทย์ให้ส่งผลการตรวจแบบเร่งด่วนผ่านทางบริษัทส่งพัสดุ เพื่อความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย ค่าส่งเอกสารด่วนประมาณ1,000บาทโดยนักเรียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

6. ในการรับหนังสือเดินทางคืนเจ้าหน้าที่สถาทูตจะโทรศพท์แจ้งให้นักเรียนให้มารับเอาหนังสือเดินทางที่ประทับตราวีซ่าแล้วพร้อมทั้งจะออกจดหมายสำหรับนักศึกษาเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ Immigration ที่สนามบินตอนเข้าประเทศแคนาดา

 • นักเรียนสามารถไปรับหนังสือเดินทาง (Passport)ได้ที่สถานทูตตั้งแต่เวลา 13.30– 15.45น. (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา

1. ตัวอย่างรูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว หรือ 35 x 45 มม. จำนวน 2 ใบและถ่ายไม่เกิน 6 เดือนถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้องสถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งนักเรียนจะต้องถ่ายรูปใหม่

- เป็นรูปถ่าย สี หรือขาวดำ ก็ได้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังสีขาว
- มีขนาดของรูป และหน้าตามตัวอย่าง พร้อมเห็นส่วนบนของหัวไหล่
- ไม่แสดงอารมณ์บนสีหน้า หากสวมแว่น ต้องไม่บดบังดวงตา
- ถ้าสวมผ้าคลุมตามหลักศาสนา ต้องเผยให้เห็นใบหน้าชัดเจน

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการมิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมใบคำร้องและเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่าน ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้องทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

 • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา,The Embassy of Canada หรือCanadian Embassy

Telephone/ Facsimile Numbers:  

Mission Tel.: (66-2) 636-0540
Immigration Tel.: (66-2) 636-0540  
Mission Fax: (66-2) 636-0565
Immigration Fax: (66-2) 636-0567

Office Hours: Monday-Thursday: 07:30 – 16:15, Friday: 07:30 – 13:00
Our Offices in Thailand:  Embassy of Canada15th Floor, Abdulrahim Place990 Rama IV RoadBangrak, Bangkok 10500
Telephone: +66 (0) 2636-0540fax: +66 (0) 2636-0566e-mail: bngkk@international.gc.ca

Case Specific Enquiry:  https://dmp-portal.cic.gc.ca/cicemail/intro-eng.aspx?mission=bangkok
General Enquiry:   Bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
Administration:   bngkk-ag@international.gc.ca
Commercial:   bngkk-td@international.gc.ca
Consular:   bngkk-cs@international.gc.ca
Development:   bngkk-da@international.gc.ca
General:    bngkk@international.gc.ca
Passports/Citizenship:  bngkk-passport@international.gc.ca
Political and Public Affairs: bngkk-gr@international.gc.ca
Immigration (visas):  bangkok-im-enquiry@international.gc.ca
 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. สถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
  www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/
 2. การศึกษาแคนาดาแห่งประเทศไทย  (CEC – Canadian Education Centre)
  www.studycanada.ca/thailand
 3. Canadian Information Centre for International Credentials
  www.cicic.ca


 


วีซ่า   :    อเมริกา  *  อังกฤษ  *  แคนาดา  *  ออสเตรเลีย  *  นิวซีแลนด์  *  จีน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11
โทร 02 160 3434 หรือ 090 665 9331
 

 


    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.