Language :  
 
บริการของเรา

ศึกษาต่อต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ
แคนาดา
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สิงคโปร์
จีน
ยุโรป

หลักสูตรของเรา
ศึกษาต่อต่างประเทศ
เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ทำงานและเรียน
โรงเรียนมัธยม
เรียนภาคฤดูร้อน

บริการของเรา
บริการจัดหาตั๋วเครื่องบิน
การช่วยสมัครเข้าศึกษาต่อ
การให้คำแนะนำเรื่องการทำวีซ่า

เรียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษระดับกลาง
เตรียมสอบเอ็นทรานซ์
เตรียมสอบ GMAT, GRE, SAT (Verbal)
เตรียมสอบ TOEIC
เตรียมสอบ TOEFL/IELTS/SAT
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC, SAT, MSAT, TOEFL ITP**เร่งรัด

ข้อมูลวีซ่านักเรียนสหราชอาณาจักร 

วีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ
  

สำหรับวีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าอังกฤษประเภทอื่นๆ ทางแผนกวีซ่าของWorldEDมีบริการช่วยรับทำวีซ่าและขอวีซ่าให้ และจากประสบการณ์14ปีของผู้บริหาร เราสามารถทำวีซ่าผ่าน100% หรือพูดง่ายๆว่าผ่านทุกคนเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและผู้บริหารของเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือผู้ขอวีซ่าทั้งในการรวบเอกสารขอวีซ่าซักถามประวัติ ซ้อมสัมภาษณ์(ในบางกรณี) และดำเนินการด้วยความรอบครอบ รวมทั้งประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าให้มีโอกาสได้รับวีซ่า อีกทั้งเรายังเป็นที่ปรึกษาและผู้สอนการทำวีซ่าให้กับหลายบริษัทในเมืองไทย เราทำให้การขอวีซ่าอังกฤษ ของคุณเป็นเรื่องง่าย และไม่ต้องกังวลเรื่องการขอวีซ่าประเทศอังกฤษอีกต่อไป ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและให้บริการฟรีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองของเรา


สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนระยะสั้น (Short-Term Student Visa) ซึ่งมีด้วยกัน 2 กรณี ได้แก่ ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน และระยะเวลามากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 11 เดือน ในกรณีของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมัธยม ปริญญาตรี ปริญาโท และ ปริญญาเอก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทนักเรียนแบบทั่วไป (Student Tier4)


เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน (ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด)
***เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ขอวีซ่า (Visa Applicant)

 1. หนังสือเดินทาง(Passport): ที่มีอายุเหลือครอบคลุมระยะเวลาเรียนทั้งหมด
 2. จดหมายขอวีซ่าจากทางสถาบันการศึกษา (CAS Statement)
 3. หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ: ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า(ถ้ามี)
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าOnline (VAF9): กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้น (กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm)
 5. ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ผ่านระบบออนไลน์
 6. นัดหมายวันและเวลายื่นวีซ่า: ผ่านระบบออนไลน
 7. รูปถ่าย1ใบ: ขนาด3.5 x 4.5 ซม. พื้นหลังสีขาว เปิดหู 2 ข้าง ห้ามใส่ต่างหู และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 8. ผลตรวจวัณโรค (TB): สำหรับผู้ขอวีซ่าเป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน สามารถตรวจวัณโรคได้ที่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
 9. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 10. ใบรับรองการจบการศึกษา (Graduation Certificate): ออกโดยสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 11. ใบรับรองการทำงาน (Employment Letter): ระบุชื่อบริษัท, ตำแหน่ง, เงินเดือน และ ระยะเวลาการทำงาน เฉพาะในกรณีที่นักเรียนมีประสบการณ์ทำงานแล้ว
 12. ผลภาษาอังกฤษ : เช่น IELTS
 13. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน : สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
 14. สูติบัตร : สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

สำหรับผู้เป็นสปอนเซอร์ (Sponsor)

 1. Book Bank: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์
 2. หลักทรัพย์อื่นๆ: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์:ที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ เช่น สลากออมสิน, กรมธรรม์, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, ใบหุ้น, กองทุนรวม ฯลฯ (ถ้ามี)
 3. จดหมายรับรองฐานะการเงิน (Bank Guarantee): ระบุชื่อผู้สมัครอวีซ่า และชื่อผู้เป็นสปอนเซอร์
 4. ใบรับรองการทำงานหรือ ใบจดทะเบียนทางการค้า / หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์เพื่อแสดงแหล่งที่มาทางการเงินในบัญชี
 5. จดหมายรับรองของผู้สนับสนุน(Cover Letter): เพื่อแสดงความยินยอมและความประสงค์ที่ผู้เป็นสปอนเซอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียนระหว่างที่ศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ พร้อมลายเซ็น (ทางWorldEDจะช่วยเขียนให้)
 6. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน: ของผู้ปกครองหรือผู้เป็นสปอนเซอร์

ขั้นตอนในการดำเนินการขอวีซ่า

1. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษให้ครบถ้วน
2. กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

 •  VAF9: กรอกข้อมูลของผู้สมัครขอวีซ่าเช่น  ประวัติส่วนตัว, การศึกษาและการทำงาน เป็นต้นรวมทั้งข้อมูลของผู้ปกครอง กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร (กรอกแบบฟอร์ม ที่ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/Welcome.htm )
 • เพื่อง่ายแก่พิจารณาการให้วีซ่านักเรียนจะต้องตอบคำถามในใบคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริงหากไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นผลทำให้ดำเนินการล่าช้าหรือถูกปฎิเสธวีซ่าได้

3. การทำการนัดหมายวันเวลาเพื่อการยื่นเอกสาร

 • ปริ้นเอกสารยืนยันการนัดหมาย และแนบพร้อมกับเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าด้วย
 • ผู้สมัครจะต้องไปยื่นเอกสารตามวันที่ได้นัดหมายไว้  และจะต้องไปถึงศูนย์รับคำร้องฯ ก่อนเวลานัดประมาณ 10 นาที

4. การยื่นเอกสารขอวีซ่านักเรียนสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศอังกฤษ (VSF Global ประเทศไทย)

ที่อยู่   เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า  เวลารับหนังสือเดินทางคืน
ชั้น 28 อาคารเดอะ เทรนดี้
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:30-15:00
วันเสาร์ 08:00-12.00
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
15:00-16:30
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • Website: www.vfsglobal.co.uk/thailand/

5. ระยะเวลาในการพิจารณาการให้วีซ่า ประมาณ 15 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสาร

 • เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษจะใช้ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์) และอาจจะมีเจ้าหน้าที่โทรมาขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี
 • เอกสารทุกฉบับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแนบเอกสารฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย ท่านสามารถยื่นเอกสารแปลตัวจริงและสำเนา 1 ชุด
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว เอกสารตัวจริงและหนังสือเดินทาง (Passport) จะถูกเก็บไว้ที่สถานทูตจนกระทั่งทราบผลวีซ่า และเอกสารทั้งหมดจะถูกคืนให้กับผู้สมัครขอวีซ่าในวันที่มารับเอกสาร

6. การติดตามผลวีซ่า (Track your application)

 • ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์แจ้งว่าผลการพิจารณาวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถไปรับพาสปอร์ตและเอกสารอื่นๆคืนได้ 
 • สามารถติดตามผลได้ทาง SMS โดยมีค่าธรรมเนียม 80 บาท

7. การรับหนังสือเดินทาง ท่านสามารถมารับเอกสารวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ(VSF) หรืออาจจะใช้บริการจัดส่งเอกสารหนังสือเดินทางกลับตามที่อยู่ของท่าน โดยจ่ายค่าธรรมเนียม

 • สถานทูตอังกฤษจะส่งเอกสารวีซ่าและหนังสือเดินทางของท่านกลับมาที่ศูนย์ยื่นคำร้อง ท่านสามารถมารับเอกสารวีซ่าได้ศูนย์ยื่นคำร้อง (VSF) ตั้งแต่เวลา 15.00-16.30 น. (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
 • ท่านสามารถให้บุคคลอื่นมารับหนังสือเดินทางแทนได้และจะต้องนำเอกสาร ดังต่อไปนี้ มาแสดงในการรับด้วย

- ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่เป็นหลักฐานในการสมัคร
- สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แนบพร้อมใบเสร็จตั้งแต่วันที่ยื่นขอวีซ่า
- หนังสือมอบอำนาจของเจ้าของหนังสือเดินทางเพื่อมอบหมายให้บุคคลนั้นมารับหนังสือเดินทางแทน โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ให้ชัดเจน 
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจการมารับหนังสือเดินทาง
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียนประเทศอังกฤษ

1. ตัวอย่างรูปถ่าย: ขนาด 2นิ้ว หรือ 35 x 45 มม. จำนวน 1 ใบถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้องสถานทูตจะไม่รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งนักเรียนจะต้องถ่ายรูปใหม่

- พื้นหลังควรเป็นสีขาว
- รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูง
- กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น
- รูปถ่ายต้องมีขนาด 3.5ซ.ม.x4.5ซ.ม.(กว้างxยาว ประมาณ 2นิ้ว)
- รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม (ไม่สวมแว่นตา,สวมหมวก, และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามศาสนา ของชาตินั้นๆ

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่เรียกเก็บเป็นค่าบริการสำหรับการดำเนินการมิใช่เป็นค่าวีซ่า เพราะฉะนั้นท่านต้องยื่นค่าธรรมเนียมพร้อมใบคำร้องและเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเพื่อเจ้าหน้าที่จะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาคำร้องของท่านในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธวีซ่าหรือต้องการถอนคำร้องทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม

 • การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า ท่านจะต้องจ่ายเป็นเงินไทย(บาท) สถานทูตจะรับเฉพาะแบงค์ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “British Embassy Bangkok” หรือ สถานทูตอังกฤษ กรุงเทพมหานคร”

3. ข้อกำหนดในการตรวจหาเชื้อวัณโรค (Tuberculosis -TB)

 • ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน ท่านจำเป็นที่จะต้องตรวจหาว่าท่านติดเชื้อวัณโรคหรือไม่ ก่อนที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าวิธีการตรวจหาเชื้อวัณโรคจะกระทำได้โดยการเอ็กซ์เรย์ปอด
 • การทำนัดหมายล่วงหน้าเพื่อตรวจเชื้อวัณโรค สามารถติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่ องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration (IOM) ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

-  อาคารเกษมกิจ ชั้น8 120 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3)
-  ศูนย์ IOM เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00น. (ยกเว้นวันหยุดของ IOM)
-  โทร:02-234-7950-5
-  โทรสาร:02-234-7956 ,02-234-7956
-  อีเมล์: bkk.tbdp.uk@iom.int

 • โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

-  หนังสือเดินทาง(พร้อมสำเนา 2 ชุด)
-  บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 2 ชุด)
-  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป
-  ค่าใช้จ่ายในการตรวจเชื้อวัณโรค3,300 บาทต่อท่าน(ชำระด้วยเงินสดเมื่อมาลงทะเบียน ก่อนรับการตรวจ)

 • ขั้นตอนการตรวจวัณโรค

1. ลงทะเบียนที่ IOM เวลา 9.00-12.00 น.
2. X-ray ทรวงอกที่โรงพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งแห่งใดแห่งหนึ่ง
3. นำผลกลับมาออกใบรับรองที่สำนักงาน IOM สามารถออกใบรับรองได้ในวันเดียว (ในกรณีที่ผลการ X-rayไม่มีปัญหา)
5. ในกรณีที่ผล X-ray พบความผิดปกติ ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเสมหะ ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 3-4 วัน และในกรณีที่มีผลที่ผิดปกติใดๆ ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจเพาะเชื้อเสมหะอีก ซึ่งอาจใช้เวลาอีก 8 สัปดาห์ หรือนานกว่า และท่านจะต้องมารับผลด้วยตัวเองที่ IOM

 • ท่านจะต้องได้รับการตรวจจากคลินิกที่ได้รับการรับรองตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

1. โรงพยาบาลพญาไท 2 (BTS สนามเป้า)

     -  943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
     -  โทรศัพท์ (02)-617-2444

2. โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ (BTS เพลินจิต)

     -  33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 Thailand
     -  โทรศัพท์ (02)-667-1000

 •  ท่านจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจหาเชื้อวัณโรค ในกรณีดังต่อไปนี้

-  เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี
-  ถือหนังสือเดินทางทูต หรือ เป็นผู้ที่เคยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร
-  ผู้ที่เคยตรวจTBแล้วไปพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร และกลับมาเมืองไทยไม่เกิน 6 เดือน

4. ศูนย์ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ บริษัทวีเอฟเอสโกลบอลประเทศไทย

 • วีเอฟเอสโกลบอลในประเทศไทยทำงานร่วมกับยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีในประเทศไทยที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ให้บริการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสหราชอาณาจักร
 • วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีในประเทศไทย ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคล
 • คำขอวีซ่าจะถูกดำเนินการและพิจารณาโดยคณะทำงานของยูเคบอร์เดอร์เอเจนซี  เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนใดใดในผลของคำขอวีซ่า วีเอฟเอสจะช่วยเหลือท่านในขั้นตอนการยื่นวีซ่า ทางบริษัทไม่สามารถแจ้งว่าท่านจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่

5. สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ที่อยู่: 14 ถนนวิทยุลุมพินี, ปทุมวันกรุงเทพ 10330
Phone: +66 (0) 2 305 8333 (หมายเหตุ: โทรศัพท์หมายเลขนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลด้านวีซ่าได้) 
Fax: +66 (0) 2255 9278
Website: http://ukinthailand.fco.gov.uk/
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08:00 - 08:00 / 12:45 - 16:30
  วันศุกร์: 08:00 - 13:00
ฝ่ายวีซ่า: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 07:30 - 09:30
  วันศุกร์: 07:30 - 10:30
ฝ่ายกงสุล: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 08:00 - 11:00
  วันศุกร์: 08:00 - 11:00
รับเอกสาร: วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี: 14:00 - 15:00
  วันศุกร์: 11:00 - 12:00
อีเมลล์: ConsularEnquiriesBangkok@fco.gov.uk
ข้อมูลวีซ่า: info.ukth@vfshelpline.com
ข้อมูลการค้า: ukti.bangkok@fco.gov.uk
ข้อมูลทั่วไป: Info.Bangkok@fco.gov.uk
โทรสาร:  +66 (0) 2 305 8372, ฝ่ายการเมือง
+66 (0) 2 255 8619, ฝ่ายการค้า
+66 (0) 2 255 9278, ฝ่ายบริหาร
+66 (0) 2 255 6051, ฝ่ายกงสุล
+66 (0) 2 254 9579, ฝ่ายวีซ่า

6. การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (การสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและการถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า)
 • การยื่นขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร ได้เริ่มใช้วิธีการตรวจเอกลักษณ์โดยระบบไบโอเมตริก เพื่อปกป้องเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล  อำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร และเพื่อต่อต้านการใช้วีซ่าปลอม รวมถึงการการใช้ระบบการตรวจคนเข้าเมืองและการลี้ภัยในทางที่ผิด

 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
  http://ukinthailand.fco.gov.uk/th
   
 2. UK Border Agency
  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/contact/complaints/?langname=null
   
 3. VSF Global in Thailand 
  http://www.vfs-uk-th.com/แผนที่: ศูนย์ยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษ บริษัทวีเอฟเอสโกลบอลประเทศไทย
แผนที่: องค์กรนานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration (IOM)
 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันภาษาและศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศเวิลด์เอ็ด
เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 11
โทร 02 160 3434 หรือ 090 665 9331
 

    Contact us
เวลาทำการ : ทุกวัน 10.00-20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ที่อยู่ :

เวิลด์ไวด์ เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (เวิลด์เอ็ด)
ยูนิต 1107 ชั้น 11 เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310

โทร : 02-160-3430 , 02-160-3431 , 02-160-3432 , 02-160-3433 , 02-160-3434 , 02-160-3435
แฟ็กซ์ : 02-160-3436
อีเมล์ : info@worlded.co.th
เว็บไซต์ : http://www.worlded.co.th/
 
แผนที่ : ดาวโหลดได้ที่นี่

© Copyright 2012 World Wide Education Network Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja.